کارت خرید

تبلیغات در گوگل

Plan A

۲ روز
۸ صبح تا ۱۲ ظهر
مدت نمایش نامحدود
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
حداکثر کلید واژه نامحدود
متوسط تعداد ورود کاربر 600
حداکثر تعداد ورود کاربر 3000

Plan B

4 روز
۸صبح تا ۱۲ ظهر
مدت نمایش نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
حداکثر کلید واژه نامحدود
متوسط تعداد ورود کاربر 600
حداکثر تعداد ورود کاربر 3000

Plan C

۱ هفته
مدت نمایش نامحدود
۸ صبح تا ۱۰ شب
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
حداکثر کلید واژه نامحدود
متوسط تعداد ورود کاربر 1000
حداکثر تعداد ورود کاربر 5000

Plan D

۱ ماه
۸ صبح تا ۱۰ شب
مدت نمایش نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
حداکثر کلید واژه نامحدود
متوسط تعداد ورود کاربر 100000
حداکثر تعداد ورود کاربر 20000